Hellas
Share page with AddThis

Geoxe 50 WG

Τελευταία ενημέρωση
22.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60376
Συσκευασίες: 
Κουτί 500 γρ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυρρόλες
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση για την καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενειών. Η δραστική ουσία fludioxonil ανήκει στη χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών και δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου protein kinase το οποίο καταλύει την σύνθεση της γλυκερόλης προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων.

To Geoxe 50 WG είναι μυκητοκτόνο επαφής, με προστατευτική δράση για την καταπολέμηση μετασυλλεκτικών ασθενειών σε μηλοειδή και του Βοτρύτη στο αμπέλι. Το fludioxonil χάρη στην παρατεταμένη δράση του, διασφαλίζει την καθολική προστασία των καρπών για μεγάλο χρονικό διάστημα

Το Fludioxonil είναι ένα ισχυρό μυκητοκτόνο επαφής Το fludioxonil ανήκει στη χημική ομάδα των φαινυλοπυρρολών και προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων. To Geoxe 50 WG είναι ένα ισχυρό μυκητοκτόνο επαφής, που συνδέεται ισχυρά στην επιφάνεια του φυτού σχηματίζοντας ένα φράγμα προστασίας. Εξασφαλίζει έτσι μακράς διάρκειας δράση στα παθογόνα χωρίς να ξεπλένεται εύκολα από το νερό. Έχει ευρύ φάσμα δράσης σε διαφορετικά παθογόνα αλλά και σε μεγάλης οικονομικής σημασίας ασθένειες.

 

Η χρήση του Geoxe 50 WG στα μηλοειδή

Η χρήση του Geoxe 50 WG στα αμπέλια

 • Καλλιέργειες: Μήλα, Αχλάδια
 • Μικρό PHI: 3 ημέρες 
 • Πολύ μεγάλο φάσμα δράσης: Gloeosporium sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Botrytis cinerea, Stemphylium sp 
 • Δόση: 30gr/hl
 • Καλλιέργειες: Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο Αμπέλι 
 • Μικρό PHI: 7 ημέρες για το επιτραπέζιο, 21 ημέρες για το οινοποιήσιμο 
 • Φάσμα δράσης: Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 
 • Δόση: 100gr/hl

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

 • Ευρύ φάσμα δράσης: Ελέγχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό από παθογόνα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης αλλά και στο φυτό 
 • Δράση στα σπόρια και στο μυκήλιο: για αυτό και αποτελεί πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης που δεν επιτρέπει την εξάπλωση του παθογόνου 
 • Μοναδικός και φρέσκος τρόπος δράσης χωρίς προβλήματα ανθεκτικότητας 
 • Νέο προϊόν για τα μηλοειδή
 • Μικρό PHI που επιτρέπει την ευέλικτη χρήση του πριν τη συγκομιδή 
 • Εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της διατροφικής αλυσίδας 
 • Προϊόν με αποδεδειγμένη δράση σε πολλές αμπελοπαραγωγικές χώρες του κόσμου 
 • Ένα δραστικό συστατικό ανίχνευσης στα επιτραπέζια σταφύλια
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2021

Αγγούρι Θ.

Ακτινίδιο

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αντίδι

Αρωματικά Φυτά

Αχλάδι

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μαρούλι

Μήλο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Mακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P280: Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείτε μια ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά νερά 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 15 μέτρων για τα μηλοειδή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργεία τον αναδευτήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεσο ηλιακό ως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

 • Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνίσταται οι εφαρμογές με το GEOXE 50WG να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες διαφορετικού τρόπου δράσης από τις φαινυλοπυρρόλες.
 • Για τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι, φασόλι, αρακά, μαρούλι, σαλάτες, ρόκα, αντίδι, ραδίκι, σταμναγκάθι και σπανάκι το GEOXE 50 WG μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με άλλα σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης ή σε μπλοκ max 2 εφαρμογών με GEOXE 50 WG που ακολουθείται από εφαρμογή με άλλο σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.
 • Στις εγκεκριμένες καλλιέργειες επιτρέπονται μέχρι 2 εφαρμογές με GEOXE 50 WG ανά καλλιεργητική περίοδο τηρώντας το αντίστοιχο μεσοδιάστημα.
 • Όταν απαιτούνται μόνο 2 εφαρμογές στην καλλιεργητική περίοδο συνίσταται να γίνεται μόνο 1 εφαρμογή με το σκεύασμα
 • Oι εφαρμογές να γίνονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας και να αποφεύγονται οι θεραπευτικές εφαρμογές.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ευάλωτες περιοχές δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, αμμώδη εδάφη και χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν) Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. P302+P352 ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι P333+P313: Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα : Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777