Hellas
Priori Top

Priori Top

Τελευταία ενημέρωση
23.02.2022

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Τριαζόλη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.

Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνίσταται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C14 κατά την διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.

Συγχρονη Φυτοπροστασία για Top αποδόσεις

Τα προβλήματα ασθενειών της ελιάς χρόνο με τον χρόνο εντείνονται, με αποκορύφωμα την περυσινή χρονιά οπου είχαμε σημαντική ποσοτική αλλά και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Η Syngenta ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες φυτοπροστασίας στον κόσμο, και συναισθανόμενη την ευθύνη της απέναντι στον Ελληνα ελαιοκαλλιεργητη, προσφέρει, αποκλειστικά για την ελιά, το νέο προιόν της Priori Top.

To Priori Top, απευθύνεται στον απαιτητικό καλλιεργητή ελιάς, ο οποίος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους φυτοπροστασίας, για να καταπολεμήσει τις ασθένειες στον ελαιώνα. Ένα μιγμα δύο καταξιωμένων δραστικών που έρχεται να απαντήσει στα πιο δύσκολα προβλήματα φυτοπροστασίας που μπορούν να προκύψουν στην ελιά και να δώσει τις λύσεις που θα αποφέρουν Top αποδόσεις.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2023

Ελιά

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-bensizothiazol-3(2H)-one.
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή. Επιπλέον να φοράτε και μέσα προστασίας ματιών / προσώπου και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη /φόρτωση.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ελιάς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμπτωμάτων:

 • Να μην χρησιμοποιείται σε φυτώρια.
 • Να μην εφαρμόζεται σε περιόδους έντονης υγρασίας ή σε συνδυασμό με ορμόνες ανάπτυξης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

 • Εφαρμόστε το PRIORI TOP προληπτικά ή πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
 • Εφαρμόστε το PRIORI TOP σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs (στρομπιλουρίνες) και τους DMIs (τριαζόλες) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με PRIORI TOP, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 400 C.