Hellas

You are here

Share page with AddThis

Η Syngenta παρουσιάζει το «Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης»

Νέα
19.06.2013

Ένας πλανήτης έξι δεσμεύσεις 


Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 στην Βασιλεία της Ελβετίας, ανακοινώθηκε από την Syngenta το «Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης» (The Good Growth Plan). Το «Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης» αποτελείται από έξι δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων που αφορούν τον πλανήτη και τον πληθυσμό του

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο, με μετρήσιμους στόχους που θα υλοποιηθούν ως το 2020 και αποβλέπει στην επάρκεια φυσικών πόρων, την ανανέωση των οικοσυστημάτων και την ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων.

Αναλυτικά οι έξι δεσμεύσεις είναι:

 

Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών


Το 1950, από 1 εκτάριο καλλιεργήσιμης γης μπορούσαν να τραφούν 2 άνθρωποι. Το 2030, 1 εκτάριο θα πρέπει να μπορεί να θρέψει 5 ανθρώπους, καθώς καλούμαστε να παράξουμε περισσότερα, από λιγότερους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και να εξασφαλίσουμε τροφή για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Δέσμευσή μας είναι η αύξηση της παραγωγής στις βασικές καλλιέργειες κατά 20%, χωρίς να αυξήσουμε την χρήση καλλιεργούμενης γης, νερού και άλλων εισροών. Στο ερώτημα αν αυτό είναι εφικτό, θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο να συμβεί εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον του πλανήτη μας.

 

Εξασφάλιση περισσότερων χωραφιών


Αν λάβουμε υπόψη ότι καλλιεργήσιμη έκταση μεγέθους ενός γηπέδου ποδοσφαίρου χάνεται κάθε ένα δευτερόλεπτο, οφείλουμε να εφαρμόσουμε την δέσμευσή μας για βελτίωση της γης, που είναι στα όρια ποιοτικής υποβάθμισης. Το γόνιμο έδαφος είναι θεμελιώδες για την βιώσιμη γεωργία. Ωστόσο, οι γεωργικές πρακτικές που δεν συνάδουν με τα «καλά» πρότυπα διαχείρισης, εκθέτουν το έδαφος σε διάβρωση από το νερό και τον αέρα, αφήνοντας χιλιάδες εκτάρια άγονα ετησίως. Σήμερα, περίπου το 40% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων παγκοσμίως (έκταση που θα μπορούσε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της Ευρώπης), έχει υποβαθμιστεί αρκετά, ώστε να μην αποδίδει παραγωγικά τα αναμενόμενα.

Ένας από τους λόγους αυτής της υποβάθμισης είναι η ζιζανιοκτονία με μηχανικά μέσα. Η μέθοδος αυτή σπάει και αναστρέφει το έδαφος, με αποτέλεσμα να το αφήνει ευάλωτο στην διάβρωση από τις καιρικές συνθήκες. Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας του εδάφους με βιώσιμους τρόπους, μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση κατάλληλων λιπασμάτων, την εφαρμογή προγραμμάτων αμειψισποράς και την χρήση μεθόδων που μειώνουν την μηχανική καταπόνηση του εδάφους. Πρακτικές που αποτρέπουν την διάβρωση του εδάφους είναι απαραίτητες: χρειάζεται περισσότερα από 500 χρόνια για την αποκατάσταση 25 χιλιοστών κατεστραμμένου εδάφους.

Περιθώρια φύτευσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την διάβρωση, αλλά και να λειτουργήσουν σαν «κατοικία» των επικονιαστών και άλλων ζώντων οργανισμών, ενώ βελτίωση στην δομή του εδάφους μπορεί να επέλθει και με την προσθήκη οργανικών ουσιών.

 

Συμβολή στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας


Η βιοποικιλότητα και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Με την επέκταση των καλλιεργειών σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, τίθεται νέα απειλή στην βιοποικιλότητα και σαφέστατα δεν αναφερόμαστε σε βιώσιμες πρακτικές. Είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να γίνουν πιο παραγωγικοί και να υιοθετήσουν μεθόδους και τεχνικές που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της βιοποικιλότητας της περιοχής τους. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις συχνά παρουσιάζουν έλλειψη όσον αφορά στην βιοποικιλότητά τους, αλλά και έλλειψη ανθέων που είναι απαραίτητα για τους επικονιαστές.

Ενδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών


Οι παραγωγοί χρειάζονται ικανότητες και πόρους για να ευημερήσουν. Η Syngenta παρέχει προγράμματα για την εκπαίδευσή τους σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές, για να τους βοηθήσει να μπορέσουν να γίνουν πιο αποδοτικοί με την χρήση της γης. Δέσμευσή μας αποτελεί να προσεγγίσουμε 20 εκατ. μικρούς παραγωγούς σε παγκόσμιο επίπεδο και να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους κατά 50%.

Πάνω από 2,5 δις άνθρωποι εξαρτώνται από την γεωργία. Η βελτίωση του εισοδήματός τους θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τον στόχο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας. Μπορούμε να βοηθήσουμε τις αγροτικές κοινότητες να ευημερήσουν δίνοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη εκπαίδευση για να κάνουν πιο παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα την δραστηριότητα τους. Εξάλλου, αν δεν οριοθετήσουμε την γεωργία σαν έναν ελκυστικό χώρο για να ασχοληθούν και να αποδώσουν οι νέοι άνθρωποι, πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την διατροφή ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού;

Συνεισφορά στην ασφάλεια των ανθρώπων


Σκοπός της Syngenta είναι να εντείνει την ενημέρωση που σχετίζεται με το ρίσκο και την επικινδυνότητα στην γεωργική πρακτική και να μοιραστεί την γνώση για το πώς μπορούν διαχειριστούν και αποφευχθούν. Η δέσμευση της Syngenta είναι να εκπαιδεύσει περίπου 20 εκατ. εργαζόμενους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο η γεωργία αποτελεί την 2η πιο σημαντική πηγή απασχόλησης και ταυτόχρονα μια από τις πλέον επικίνδυνες. Πολλοί αγρότες και εργάτες υποφέρουν κάθε χρόνο από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες που οφείλονται στην υπέρμετρη έκθεση τους σε χημικά ή σε εργασία με μηχανήματα. Η Syngenta με τα προγράμματα Stewardship, αναγνωρίζει την ευθύνη της στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και συμβουλών προς τους αγρότες, για να βελτιώσουν την υγεία και την ασφάλεια στην καθημερινή πρακτική τους. Στόχος τους είναι να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους και τα ρίσκα στην καθημερινή γεωργική πρακτική και να τα περιορίσει ή ιδανικά να τα αποτρέψει.

 

Υποστήριξη σε κάθε εργαζόμενο


Τα εργασιακά προβλήματα που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων, ιδίως σε περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας και ελάχιστη πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφής εκπαίδευση ή οργάνωση εργασίας, αποτελούν σημαντική πρόκληση. Δέσμευσή μας είναι να παλέψουμε για να διαμορφώσουμε δίκαιες εργασιακές συνθήκες σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Syngenta παράγει σπόρους σε πλήθος περιοχών και με χιλιάδες συμβόλαια με παραγωγούς σε όλο τον πλανήτη. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, η Syngenta συνάπτει συμβόλαια με παραγωγούς σε τοπικό επίπεδο που ρητά απαγορεύουν την παιδική εργασία και θέτουν σαν αποτέλεσμα την λήξη του συμβολαίου στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Οι τοπικοί παραγωγοί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Syngenta και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που θέτει.

Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τις έξι δεσμεύσεις είναι σαφής. Δεδομένων των φυσικών πόρων που έχουμε στην διάθεσή μας, καλούμαστε να εξασφαλίσουμε την διατροφή ενός πληθυσμού που ξεπερνά τα 7δις και κάθε μέρα αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 200.000 άτομα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρά τις διαφορές σε οικονομικό και βιοτικό επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περιοχές όπου η αφθονία προϊόντων αυξάνεται και η ζήτηση κινείται σε μεγαλύτερη ποικιλία, αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα τροφής. Η διαφοροποίηση των διατροφικών συνηθειών, σε δίαιτες που βασίζονται περισσότερο σε ζωικής προέλευσης προϊόντα, δημιουργεί πιο απαιτητικές συνθήκες για την γεωργική παραγωγή.

Η τάση αστικοποίησης είναι παγκόσμια: 180.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν καθημερινά τις αγροτικές κοινότητες και αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες στις πόλεις. Με δεδομένο ότι ο μισός και πλέον πληθυσμός της γης ζει σε αστικά κέντρα και ο δείκτης αστικοποίησης αυξάνεται κατά 2% κάθε χρόνο, τα δεδομένα στην γεωργική παραγωγή αλλάζουν και επηρεάζουν τα αντίστοιχα τα κόστη παραγωγής. Οι καθημερινές ανησυχίες όσον ασχολούνται με τον γεωργικό τομέα διευρύνονται: από την παραγωγική διαδικασία με ερωτήματα για το ποιος τελικά θα καλλιεργήσει την τροφή μας, μέχρι το πώς θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες παγκόσμια στον γεωργικό τομέα και πως θα δομηθεί η διατροφική/εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο λόγος που μας αφορούν όλους οι 6 δεσμεύσεις είναι ότι απευθύνονται όπως αναφέρθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι αστικοί πληθυσμοί έχουν αποκοπεί απότομα από την γεωργία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος τα τελευταία χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε τη σχέση αυτή για να διασφαλίσουμε ευημερία για το μέλλον του πλανήτη.

 

› Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Good Growth Plan επισκεφθείτε τοwww.goodgrowthplan.com