Hellas
Share page with AddThis

Amistar 25 SC

Τελευταία ενημέρωση
06.10.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60686
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το Amistar 25 SC, είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Περιέχει το δρών συστατικό azoxystrobin.

Το Amistar 25 SC είναι το νέο αποτελεσματικό μυκητοκτόνο σιτηρών και ρυζιού, που καταπολεμά μεγάλο φάσμα μυκήτων και πρσφέρει μια εύρωστη, υγιή και υψηλής απόδοσης καλλιέργεια

2 Τρόποι δράσης

Το Amistar 25SC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Η δραστική του ουσία είναι το azoxystrobin. Το Amistar 25SC απαλλάσσει την καλλιέργεια από τις σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες και παρατείνει το πρασίνισμα του φυτού. Αυτό σημαίνει περισσότερο διάστημα φωτοσύνθεσης και δημιουργίας υδατανθράκων.

Οφέλη για τον παραγωγό

Βασισμένο στην πρωτοπορία και τη δοκιμασμένη απόδοση του Amistar Proven Technology προσδίδει μοναδικά οφέλη όπως:

 • Αποτελεσματική καταπολέμηση σημαντικών ασθενειών
 • Διατήρηση πράσινου και εύρωστου φυτού
 • Παράταση φωτοσυνθετικής περιόδου

Διατήρησε τον έλεγχο. Διάλεξε Proven Amistar® Technology

Η τεχνολογία του Amistar® είναι μια καινοτομία της Syngenta που οι παραγωγοί πιστεύουν και εμπιστεύονται για πάνω από 15 χρόνια. Τα προϊόντα με τεχνολογία Proven Amistar® Technology, έχουν ιστορικό εφαρμογών σε περισσότερα από 500 εκ. εκτάρια, ανώτερη ποιότητα και μοναδικές υπηρεσίες, που παρέχονται μόνο από την Syngenta. Οι παραγωγοί παγκοσμίως εμπιστεύονται τα προϊόντα με τεχνολογία Proven Amistar® Technology για τον ανώτερο έλεγχο στις ασθένειες και τα κατατάσσουν στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως

Τα προϊόντα με Amistar® Technology:

 • Έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, ενισχυμένη απόδοση και παραγωγικότητα στο χωράφι
 • Είναι σχεδιασμένα για ευκολία στη χρήση και μέγιστη αποτελεσματικότητα, ώστε να προσφέρουν τη σιγουριά στον παραγωγό ότι παράγει υγιή προϊόντα με υψηλή εμπορική αξία
 • Υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία της Syngenta αλλά και από την δέσμευσή μας για καθημερινή βοήθεια και συμπαράσταση προς τους καταναλωτές μας σε μακροχρόνιο ορίζοντα
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2022

Βρώμη

Καλαμπόκι για Ενσίρωση

Καλαμπόκι για Σποροπαραγωγή

Κριθάρι

Ρύζι

Σίκαλη

Σιτάρι

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των σιτηρών και του αραβοσίτου.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην ψεκάζετε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό.
-Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διπλανή καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά.
-Στην καλλιέργεια του ρυζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες.
-Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπυλουρινών (Qols) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
-Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις.
To AMISTAR 25 SC, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το AMISTAR 25 SC, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το AMISTAR 25 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

 • Πρώτες-βοήθειες-αντίδοτο Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από το χώρο που εκτέθηκε και κρατείστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε το γιατρό προληπτικά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβάνοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση του δέρματος. Τα λερωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 5 λεπτά, και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Κατάποση: Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετέ του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή-Αντίδοτο: Συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή όπως ενδείκνυται. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7739777