Hellas

Thiovit 80 WG

Τελευταία ενημέρωση
07.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60494
Συσκευασίες: 
Σακούλα, Σάκος 1 κιλού
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Ανόργανο μυκητοκτόνο
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Το Thiovit 80 WG δρα προστατευτικά αλλά και με ατμούς εναντίον του ωιδίου και των ακάρεων, σε πολλές καλλιέργειες. Χάρη στην πολύ καλή του σύνθεση, το Thiovit 80 WG σέβεται τον χρήστη και την καλλιέργεια.

Τρόπος δράσης

 • To δραστικό του Thiovit® 80 WG είναι το θείο. Το θείο είναι ανόργανο μυκητοκτόνο
 • Δρα παρεμβαίνοντας στην αναπνοή των κυττάρων
 • Είναι μυκητοκτόνο επαφής, με προστατευτική δράση ενάντια στο ωίδιο
 • Όταν χρησιμοποιηθεί στο αμπέλι στην έναρξη της εκπτυξης της βλάστησης με αυξημένη δόση είναι αποτελεσματικό και στην ερίνωση (Eriophyes vitis)
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2021

Αβοκάντο

Αγγούρι

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αμύγδαλο

Αντίδι

Αχλάδι

Βατόμουρα

Βερίκοκο

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή
 • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του
SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
SPe 3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας από ακαλλιέργητη γη:
5 μέτρων σε αμπέλια, τροπικά δένδρα, ελιές, λυκίσκος, καλλωπιστικά όταν η εφαρμογή γίνεται με συμβατικά ακροφύσια
10 μέτρων σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δασικά δένδρα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 3 μέτρων με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% .

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρείς (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα

Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκάστηκα υγρό στα φυτά

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.
Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά.
Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D΄ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο(2) χρόνια.

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777