Hellas

Topas 100 EC

Τελευταία ενημέρωση
22.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60437
Συσκευασίες: 
Φιάλη 100 κ.εκ.
Φιάλη 400 κ.εκ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες

Το Topas είναι το διασυστηματικό μυκητοκτόνο που όλα αυτά τα χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του επαγγελματία παραγωγού. Ελέγχει πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις με μεγάλη διάρκεια προστασίας τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά στο ωίδιο

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2022

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ανθοκομικά Θ.

Ανθοκομικά Υπ.

Αχλάδι

Βατόμουρα

Βερίκοκο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Sp3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

Συνδυαστικότητα

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν. Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777