Hellas
Share page with AddThis
Tecto 500 SC Banner

Tecto 500 SC

Τελευταία ενημέρωση
10.01.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60460
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Βενζιμιδαζολικά
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το TECTO 500 SC είναι ένα συστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προληπτική και θεραπευτική, με μορφή εναιωρούμενο συμπυκνώματος (SC). Δρα εναντίον των σημαντικότερων μυκήτων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς.

Αχλάδι

Εσπεριδοειδή

Μήλο

Μπανάνα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά νερά.

Τρόπος εφαρμογής

 1. Με νερό: Εμβάπτιση, διαβροχή των καρπών ή ψεκασμός επί του ιμάντα μεταφοράς
 2. Με κερί: εφαρμογή με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας

Προετοιμασία του διαλύματος

Για τους τρείς τρόπους εφαρμογής η διαδικασία προετοιμασίας του διαλύματος γίνεται ως εξής: Προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την προετοιμασία του διαλύματος. Κατόπιν συνδέετε την αντλία νερού. Προσθέτετε προσεκτικά την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύετε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, τον χειρισμό μολυσμένων επιφανειών και κατά την εφαρμογή στους καρπούς.
Αποφύγετε την παρουσία μην σχετικών ατόμων κατά την εφαρμογή.
Καλός εξαερισμός των χώρων εφαρμογής πριν την επανείσοδο για επαγγελματική χρήση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Τα υγρά απόβλητα από τις εφαρμογές Tecto 500 SC πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων π.χ. Heliosec, εξασφαλίζοντας ότι η μέγιστη συγκέντρωση στην εκροή δεν θα υπερβαίνει τα 5,5 mgr/l. Στην περίπτωση μη διάθεσης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης τότε τα υγρά απόβλητα να διατεθούν με κατάλληλο τρόπο ως χημικά απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Απομακρύνετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε μολυσμένο ρουχισμό.
  • Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
  • P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό
  • Στην περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα μέσω στόματος.
  • Διατηρείτε τον ασθενή ήρεμο. Διατηρείτε την θερμοκρασία σώματος.
  • Ελέγχετε την αναπνοή. Εφόσον είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
  • Αν ο ασθενής είναι αναίσθητος, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα.
  • Αν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και αν είναι δυνατό επιδείξτε την ετικέτα ή την συσκευασία.
  • ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
  (αν είναι δυνατό επιδείξτε την ετικέτα).
  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777