Hellas

Actellic 50 EC

Τελευταία ενημέρωση
23.02.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14649
Συσκευασίες: 
Φιάλη 50 κ.εκ.
Φιάλη 200 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Βαρέλι 20 λίτρα
Σύνθεση: 
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εντομοκτόνο που δρά δι επαφής και διά ατμών

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2023

Αποθηκευμένα προιόντα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH02

 • SGH06

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα..
 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη..
 • H370: Προκαλεί βλάβες στα όργανα..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
 • P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά την εφαρμογή.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P271: H χρήση να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • P272: Tα μολυσμένα ρούχα δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.
 • P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ολόσωμη φόρμα, γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά τον χειρισμό του σκευάσματος και του εξοπλισμού εφαρμογής.
 • Συνίσταται επιπλέον οι χειριστές να φορούν κατάλληλα γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά τον χειρισμό των σπόρων που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.
 • Επιτρέπεται η εφαρμογή μόνο με την χρήση αυτοματοποιημένου και όχι χειροκίνητου εξοπλισμού.
 • Η είσοδος ανθρώπων στο χώρο όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού 24 ώρες μετά την εφαρμογή και μόνον εφόσον έχει αεριστεί καλά ο χώρος για τουλάχιστον 1 ώρα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στο χώρο ή στην ποσότητα των σπόρων που θα ψεκασθεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί καλή ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός αποθηκών και αποθηκευμένων σπόρων. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Actellic 50 EC στις άδειες αποθήκες, να χρησιμοποιείται μόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα ψεκασμού. Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος στις άδειες αποθήκες διαχειρός.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν.
  • P308+P311 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης
   P301+P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
   P331: Μην προκαλέσετε εμετό.
  • Σε περίπτωση εισπνοής
   Ρ304+Ρ340: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
   P305+P351+P338: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
   P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή τα μαλλιά)
   P303+P361+P353: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.
   P302+P352: Πλύντε με άφθονο νερό.
   P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστούν εξανθήματα: συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
   P362+P364: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Αντίδοτο

  ατροπίνη – οximes – toxogonin - θειϊκή aτροπίνη.

  Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777