Hellas

Evure 24 EW

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14627
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνες
Μορφή: 
EW (Υδατικό Γαλάκτωμα)

Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Διαθέτει πολύ καλή αρχική αποτελεσματικότητα και διάρκεια δράσης. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του διαπιστώνεται περίπου 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 14 ημέρες. Έχει παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.08.2025

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα Υπ.

Αγριαγκινάρα Υπ.

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αμύγδαλο

Ανθοκομικά

Αχλάδι

Βαμβάκι

Βερίκοκο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+102 Κρατήστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και κατά την εφαρμογή με ελκυστήρα. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης, χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια και φόρμα προστασίας

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
5 μέτρων σε Ζαχαροτευτλα και Σιτηρά (θερινη εφαρμογή).
5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 30% σε Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (υπαίθρου), Ελαιοκράμβη και Σιτηρά (χειμερινή εφαρμογή)
5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι, Λαχανο, Πεπόνι, Φράουλα, Μηδική, Ηλίανθο, Μπιζέλι, Φασόλι (υπαίθρου).
10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Μαρούλι και άλλα σαλατικά.
10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Αμπέλι.
20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα και Καλλωπιστικα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους
Χρησιμοποιείτε ακροφυσία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στις καλλιέργειες Πυρηνοκάρπων, Ακρόδρυων και Μηλοειδών.
Αφήστε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, σε Αμπέλι, Ανθοκομικά, Φυτώρια, Δασικά και Καλλωπιστικά φυτά και 10 μέτρων σε Κερασιά και Εσπεριδοειδή, από μη γεωργική γη.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο-τρείς (2-3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Μην εκτελείτε χειρονακτικές εργασίες στις ψεκασμένες καλλιέργειες πριν την πάροδο δύο ημερών από τον τελευταίο ψεκασμό. Μετά την πάροδο δύο ημερών, μπορείτε να εκτελέσετε χειρονακτικές εργασίες φορώντας γάντια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 40 C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. στην αρχική του, προστατευμένο από τον παγετό σε θερμοκρασίες <40 oC

  • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό . Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

  Αντίδοτα

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777