Hellas

Voliam 20 SC

Τελευταία ενημέρωση
28.01.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14773
Συσκευασίες: 
Φιάλη 500 ml
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Διαμιδίο
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το Voliam 20SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπτερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες.

Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα.

Επίσης, επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων.

   

Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2025

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αμύγδαλο

Αχλάδι

Βαμβάκι

Βερίκοκο

Γκρέιπ φρουτ

Γλυκό Καλαμπόκι

Δαμάσκηνο

Εσπεριδοειδή

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 • SP 1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
 • Spe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: - 20 μέτρων για τα πυρηνόκαρπα και τον καπνό (εκ των οποίων τα δέκα (10) μέτρα με φυτική ζώνη ανάσχεσης), - 10 μέτρων για τα οπωροφόρα δέντρα και - 5 μέτρων για το αμπέλι

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε το σκεύασμα απ ευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το σκεύασμα να αναμειχθεί πλήρως με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ΄ όλη την διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε την ίδια μέρα

Τρόπος εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως.

Χρονική σταθερότητα

Διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια εφόσον παραμένει καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0 ºC, ή μεγαλύτερη των 40˚ C

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε τρεις (3) φορές σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά ΙRAC.
- Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρές.
Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή
αργά το απόγευμα.
Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει δύο (2) ώρες μετά τον ψεκασμό.
Το προϊόν δεν είναι συμβατό με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

 • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό.
  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Το σκεύασμα δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση με νερό και σαπούνι.
  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Το σκεύασμα δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αν ωστόσο υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό.
  Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα, ιατρική συμβουλή
  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777