Hellas

Vertimec 1.8 EC

Τελευταία ενημέρωση
01.06.2021

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14423
Συσκευασίες: 
Φιάλη 20 κ.εκ.
Φιάλη 100 κ.εκ.
Φιάλη 250 κ.εκ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

Το Vertimec 1,8 EC είναι φυσικής προέλευσης εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο της Syngenta, για τον έλεγχο τετρανύχων, λιριόμυζας, ψύλλας και θρίπα σε 25 καλλιέργειες. Η ποιότητα και η αξιοπιστία του Vertimec 1,8 EC όλα αυτά τα χρόνια, καθιέρωσαν το πρόϊόν σαν σύμμαχο που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες παραγωγοί

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2023

Αγγούρι Θ.

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ανθοκομικά Θ.

Άνιθος

Αχλάδι

Βερίκοκο

Δαμάσκηνο

Καρπούζι Θ.

Καρπούζι Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P260: Μην αναπνέετε  σταγονίδια.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό
 • Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
‐ Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων 
- για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού
‐ Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 20 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της  διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
‐ Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του  ψεκαστικού υγρού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να  εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
‐ Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων.
‐ Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Spe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την  περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της  περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από  την περιοχή για τουλάχιστον:
- 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών
- 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υπαίθρου
- 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου  για εξαπόλυση βομβίνων / μελισσών στα θερμοκήπια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

Παρατηρήσεις

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο).

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

 • Πρώτες βοήθειες

  ΓενικάΝα έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  Επαφή με τα μάτιαΞεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
  ΚατάποσηΜην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα
  Επαφή με το δέρμαΑφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  Αναπνοή

  Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροικού οξέος.

  Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.

  Περιέχει abamectin και cyclohexanol

  Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777.