Hellas

Afinto

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14767
Συσκευασίες: 
140gr
250gr
500gr
Σύνθεση: 
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή, ενώ είναι αποτελεσματικό σε προνύμφες και ακμαία.

 

Το AFINTO® είναι ο έμπιστoς σύμμαχος για παραγωγούς δέντρων, κηπευτικών και εκτατικών καλλιεργειών. Για αποτελεσματικό έλεγχο μυζητικών εντόμων, με μεγάλο εύρος εφαρμογής, που ταιριάζει άριστα και σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών. Το AFINTO® εφαρμόζεται σε πολύ χαμηλές δόσεις και έχει ήπιο περιβαλλοντολογικό προφίλ, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ο Διεθνής Οργανισμός IOBC έχει μελετήσει το Flonicamid και το έχει κατατάξει στην κατηγορία 1, που σημαίνει ότι διαθέτει ήπιο οικοτοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα. (πηγή: μελέτη IOBC)

 

 

 

 

 

 

 

 


Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.08.2024

Αγγούρι Θ.

Αρακάς με λοβό Υπ.

Αχλάδι

Βαμβάκι

Γκρέιπ φρουτ

Δαμάσκηνο

Καλλωπιστικά δέντρα και καλλωπιστικοί θάμνοι

Καπνός

Κεράσι

Κιτριά

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 • P264: Πλύνετε τα χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P270: Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτωσης. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα. Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα. Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe8: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
-Επεμβάσεις με AFINTO νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
-Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές µε AFINTO. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή µε εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.
- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.
- Ο συνολικός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία flonicamid δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών που αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων αυτών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

  P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

  Σε περίπτωση κατάποσης: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777