Hellas
Revive II Banner

Revive II

Τελευταία ενημέρωση
28.04.2021

Εντομοκτόνο

Tree Care

Αριθμός Έγκρισης: 
14728
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη

Εντομοκτόνο για τον έλεγχο του κόκκινου σκαθαριού (Rhynchophorus ferrugineus) στα φοινικόδενδρα.

Τρόπος εφαρμογής: Εμβολιασμός κορμού.

Το δραστικό συστατικό του REVIVE ΙΙ, προέρχεται από τη φυσική αβερμεκτίνη, είναι πολύ δραστική κατά του κόκκινου σκαθαριού. Με τη μέθοδο της μικροέγχυσης στο στέλεχος του φοίνικα, η δραστική ουσία κινείται προς τα πάνω και προστατεύει τον φοίνικα έως και ένα χρόνο από τη μόλυνση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.08.2025

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H370: Προκαλεί βλάβες στα όργανα..
 • H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+Ρ102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 • P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.
 • P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την αλλαγή των φιαλών του σκευάσματος στο μηχάνημα εφαρμογής και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Για την χρήση στα φοινικόδενδρα να απομακρύνετε τις ταξιανθίες πριν την άνθηση για τον χρόνο που γίνεται η εφαρμογή και για τον επόμενο.

Τρόπος εφαρμογής

Εμβολιασμός κορμού.

Μίκρο-έγχυση στον κορμό του δένδρου με χρήση ειδικής συσκευής τύπου SYNGENTA TREE CARE, που επιτρέπει την εφαρμογή του σκευάσματος μέσω κλειστού συστήματος (χωρίς την έκθεση του χειριστή), μέσω απευθείας έγχυσης της προ-μετρημένης ποσότητας του σκευάσματος με χρήση αντλίας από ειδική λόγχη με ακροφύσιο, μέσα σε βιοδιασπώμενη βαλβίδα εισροής που έχει τοποθετηθεί σε οπή, η οποία έχει ανοιχθεί στον κορμό του δένδρου (κλειστό σύστημα μεταφοράς).

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής
1) Ανοίγετε με τρυπάνι κατάλληλες οπές στον κορμό.
-- Το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο με το 1/3 της διαμέτρου του κορμού (15-30 εκ.).
-- Οι οπές έγχυσης πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από την στεφάνη των δένδρων.
-- Οι οπές έγχυσης να ανοίγονται σε διαφορετικά ύψη γύρω από τον κορμό.
-- Αποφεύγετε τις οπές κάτω από τραυματισμένους ιστούς ή παλαιές οπές.
-- Οι οπές να έχουν όγκο, μεγαλύτερο από τον όγκο του σκευάσματος που θα εγχυθεί.
2) Στην οπή που έχει δημιουργηθεί τοποθετείται ειδική βαλβίδα εισροής που εμποδίζει την εκροή του υλικού. Η βαλβίδα παραμένει μετά το τέλος της εφαρμογής και για μεταγενέστερες εφαρμογές.
3) Η λόγχη τοποθετείται στη βαλβίδα εισροής στη οποία θα γίνει η έγχυση. Η λόγχη πιέζεται προς το δέντρο πριν ξεκινήσει η έγχυση.
4) Η ποσότητα που εγχέεται είναι σύμφωνη με το φάσμα δράσης.
5) Η λόγχη αφαιρείται χωρίς να έχει σταγονίδια του σκευάσματος και η οπή κλείνεται μηχανικά, με ξύλινο καπάκι.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Εφαρμόζεται αδιάλυτο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το μηχάνημα εφαρμογής και όλα τα εξαρτήματα του, δυο-τρείς (2-3) φορές με μεθανόλη και στη συνέχεια με νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Το αχρησιμοποίητο μη αραιωμένο προϊόν και οι μολυσμένες μη εκπλυμένες συσκευασίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει να απορρίπτονται με ελεγχόμενη αποτέφρωση ή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων αχρησιμοποίητου προϊόντος, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή.

Συνδυαστικότητα

Καμία

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

 • Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμο το δοχείο του σκευάσματος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σε περίπτωση που απευθυνθείτε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων ή σε γιατρό.

  P308+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

  P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι μη κανονική ή έχει σταματήσει χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το σκεύασμα ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

  P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

  P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

  Σε περίπτωση κατάποσης: Nα μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπωματική θεραπεία.
  Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777