Hellas

Force Evo

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14736
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνες
Μορφή: 
GR (Κοκκώδες)

Το καινοτόμο πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο που συνδυάζει υψηλή προστασία στον έλεγχο παρασίτων εδάφους, εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία που απογειώνουν την καλλιέργεια.

Ισχυρή δράση μέσω ατμών

Το tefluthrin μετακινείται μέσω των πόρων του εδάφους σε μορφή ατμών ενώ μπορεί να μετακινηθεί προς τα επάνω και πλάγια

 

Υψηλή Αποτελεσματικότητα

 

 

«Starter» effect

Το Force® Evo είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής διαδικασίας χημικής σύνθεσης τριών σταδίων, η οποία τo καθιστά πολύ σταθερό στο έδαφος

 

 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2025

Αγγούρι Υπ.

Αντίδι Υπ.

Αρακάς Υπ.

Βαμβάκι

Γλυκό Καλαμπόκι

Ελαιοκράμβη

Ζαχαρότευτλα

Ηλίανθος

Καλαμπόκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
 • Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Κατά την φόρτωση και την εφαρμογή να φοράτε προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλη προστατευτική μάσκα (τύπου FFP2).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των λαχανικών ρίζας και στελέχους, της σόγιας, του καπνού, καρποφόρων, βολβωδών λαχανικών, ψυχανθών και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες των φυλλωδών λαχανικών.

Τρόπος εφαρμογής

Το FORCE EVO εφαρμόζεται κατά μήκος της γραμμής φύτευσης κατά την σπορά ή μεταφύτευση με κοκκοδιανομείς κατάλληλα καλιμπραρισμένους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανθεκτικότητας συνιστάται η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών και η εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής.

Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3A κατά IRAC.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 • ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777