Hellas

Karate Zeon 1.5 CS

Τελευταία ενημέρωση
12.07.2021

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14331
Συσκευασίες: 
Φιάλη 200 ml
Φιάλη 500 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνη
Μορφή: 
CS (Εναιώρημα Μικροκαψυλίων)

H νέα, εύχρηστη φόρμουλα του Karate 1,5 CS ενισχυμένο πάντα με την τεχνολογία Zeon, που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης στην καταπολέμηση ευρέως μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Το KARATE 1,5 CS with zeon technology είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι’ επαφής και διά στομάχου, με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.06.2021

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αχλάδι

Βαμβάκι

Ελιά

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Κολοκύθι Υπαίθρου

Λάχανο Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, 20 μέτρων για τα λαχανικά και 10 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτουμένη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Παρατηρήσεις

Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημίας. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Karate 1,5 CS with zeon technology. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 2 χρόνια.

 • Πρώτες βοήθειες Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας και ξεπλυθείτε καλά, με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι νερό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το MSDS. Μη προκαλέσετε εμετό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210-7793777