Hellas

Ampligo 150 ZC

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14573
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Διαμιδίο
Πυρεθρίνες
Μορφή: 
ZC (Μείγμα από Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα και Πυκνό Εναιώρημα)

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας, της πιερίδας και προνυμφών φυλλώματος σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου.

To Ampligo είναι το νέο, έτοιμο για χρήση, μίγμα των 2 δραστικών συστατικών, chloratraniliprole και lambda-cyhalothrin για την καταπολέμηση ευρέως φάσματος λεπιδοπτέρων και αφίδων σε πολλές υπαίθριες καλλιέργειες και στο βαμβάκι εναντίον του πράσινου σκουληκιού. Με το διπλό τρόπο δράσης του, προσφέρει στον παραγωγό τη λύση που αναζητούσε για γρήγορο και μακράς διάρκειας αποτέλεσμα.

Το chlorotraniliprole, ανήκει στην χημική ομάδα των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει έναν νέο τρόπο δράσης σε βιοχημικό επίπεδο, χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμία από τις γνωστές ομάδες εντομοκτόνων. Δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της ryanodine (ryanodine receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυικού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων.

Το lambda cyhalothrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Αγκινάρα

Βαμβάκι

Γλυκό Καλαμπόκι

Καλαμπόκι

Μπρόκολο

Πατάτα

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302 + H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • Ρ261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.
 • P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη φυτικής βλάστησης (VFS) 10 μέτρων από τις υδάτινες επιφάνειες για τις εφαρμογές σε μπρόκολο, αγκινάρα και καλαμπόκι.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις υδάτινες επιφάνειες για τις εφαρμογές σε πατάτα, τομάτα και βαμβάκι
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
Για τις εφαρμογές σε μπρόκολο και αγκινάρα να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 1ος μέτρου από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 90% ή 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 50% ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις.
Για τις εφαρμογές σε καλαμπόκι να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 1ος μέτρου σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 90% από ακαλλιέργητες εκτάσεις ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις
Για τις εφαρμογές σε πατάτες να αφήσετε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 75%.
Για τις εφαρμογές σε τομάτα να αφήσετε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 75%.
Για τις εφαρμογές σε βαμβάκι να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 50% ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 1ος μέτρου από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 90%.

SP1 - Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες και τους δρόμους.

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Μη χρησιμοποιείται το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.
  • P301+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • P304+P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777