Hellas

Force 1.5 GR

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14740
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνες
Μορφή: 
GR (Κοκκώδες)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους.

Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό, αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια.

Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2025

Αρακάς με λοβό

Βαμβάκι

Γλυκό Καλαμπόκι

Γουλί

Ζαχαρότευτλα

Ηλίανθος

Καλαμπόκι

Καπνός

Καρότο

Παντζάρι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Οι εργάτες να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe 3: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες αραβόσιτος, γλυκός αραβόσιτος, σόργο, καρότο, σέλερυ, παντζάρι, ραπανάκι, γογγύλι, γουλί, ζαχαρότευτλα και καπνό.

SPe 5: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

SPe 6: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.
SPe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Αποφύγετε την εκπομπή σκόνης εάν υπάρχουν ανθισμένα φυτά στις άκρες του χωραφιού.

Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμογή απευθείας στο έδαφος πριν ή κατά τη σπορά ή τη φύτευση, ταυτόχρονα με την δημιουργία οπής και την τοποθέτηση του σπόρου ή φυτού με κατάλληλο κοκκοδιανομέα. To βάθος της ενσωμάτωσης του σκευάσματος εξαρτάται από την καλλιέργεια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής

---

Καθαρισμός κοκκοδιανομέα

Αμέσως μετά την εφαρμογή, ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό έως ότου απομακρυνθούν όλοι οι κόκκοι του σκευάσματος και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3 κατά ΙRAC (Insecticide Resistance Action Committee).

Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας:

 • Συνίσταται να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή.
 • Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:

α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά. ή

β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου α.

 • Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος. Διατηρείται στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

 • Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.

  Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

  Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.

  Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

  Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

  Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα παραισθησίας (κνησμός, μυρμηκίαση, αίσθημα καύσου ή μούδιασμα του δέρματος) τα οποία διαρκούν έως 24 ώρες. Αν τα συμπτώματα επιμένουν: Συμβουλευθείτε γιατρό.

  P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

  Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

  P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

  Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

  Μη προκαλείτε εμετό.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

  Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Μία άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη.

  ΑΝΤΙΔΟΤΟ

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

  ΓΙΑΤΡΟΙ

  Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777