Hellas

Vertimec Pro 1.8 SC

Τελευταία ενημέρωση
23.02.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14446
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2023

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ανθοκομικά Θ.

Ανθοκομικά Υπ.

Αντίδι Υπ.

Αχλάδι

Βατόμουρα

Βερίκοκο

Δαμάσκηνο

Ελιά

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Να μην εισέρχεται στις ψεκασμένες περιοχές χωρίς μέσα ατομικής προστασίας για τουλάχιστον 12 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302 + H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα και κατάλληλα γάντια.
 • Προστατεύετε τα μάτια και το πρόσωπο, τόσο κατά τη παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος όσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
‐ Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
‐ για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. ‐ Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 20 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της  διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
‐ Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του  ψεκαστικού υγρού.

Spe8: Τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο  που οι μέλισσες συλλέγουν.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Παρατηρήσεις

Για τη διαχείριση κινδύνων ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζεται το σκεύασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του και σε εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να μην πραγματοποιούνται δύο συνεχόμενες εφαρμογές με το ίδιο προϊόν, αλλά να εναλλάσσεται με εντομοκτόνα ή ακαρεοκτόνα που δρουν με διαφορετικό τρόπο.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Έγχυση στον κορμό.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

 • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων  Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα  Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Καλέστε  γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία  Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροικού οξέος. Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2‐3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν  ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: ( 210 ) 77 93 777.