Hellas
Share page with AddThis
Ampexio Banner

Ampexio

Τελευταία ενημέρωση
21.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60616
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αμιδίο Οργανικών Οξέων
Βενζαμίδια
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)
Τρόπος δράσης: 
Mυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου στο αμπέλι.

Περιέχει τις δραστικές ουσίες mandipropamid και zoxamide.

Η δραστική ουσία mandipropamid παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου τη σποριογέννεση με προληπτική δράση και δρα θεραπευτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης.

Το zoxamide δρα εξειδικευμένα εναντίον των ωομύκητων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.01.2020

Αμπέλι

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Όταν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την φυλλική επιφάνεια.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Κατά την ανάμιξη/φόρτωση να φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική φόρμα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να διατηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς κατά 50%.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το 1/3 με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να πραγματοποιούνται εναλλαγές με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Ο συνολικός αριθμός ψεκασμών να μην ξεπερνάει τους 3. Μην πραγματοποιείτε περισσότερους από 4 ψεκασμούς ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ομάδα CCA (αμίδια οργανικών οξέων).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.
Σε περιπτώσεις μη ομοιόμορφου ψεκασμού ενδέχεται να παραμείνουν κατάλοιπα ψεκαστικού υγρού στις ράγες των μαύρων επιτραπέζιων ποικιλιών.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το μπουκάλι ή την ετικέτα του προϊόντος.
  • Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα
  • Ρ302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  • P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P362+364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε τα ρούχα σχολαστικά μετά το χειρισμό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.