Hellas
Share page with AddThis

Cidely Top 125/15 DC

Τελευταία ενημέρωση
22.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60419
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Αμινοξιδίμια
Μορφή: 
DC (Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα)

To Cidely Top είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διαλασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (amidoxime) που κινείται διελασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μυκητολογικές ασθένειες σε τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα, μελιτζάνα και πιπεριά.

Το νέο καινοτόμο εργαλείο με τριπλό τρόπο δράσης σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών, κατά του ωιδίου, της αλτερνάριας και του κλαδοσπορίου, που εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα που διαρκεί.

Νέος τρόπος δράσης

Aντιμετωπίζει τον μύκητα σε 3 διαφορετικά σημεία χάρη στο καινοτόμο μίγμα 2 δραστικών που είναι έτοιμο για χρήση.

Προστασία & Σιγουριά

 

 • Υψηλή αποτελεσματικότητα λόγω του τριπλού τρόπου δράσης
 • Διελασματική και τοπικά διασυστηματική κίνηση
 • Δράση με ατμούς

Υψηλή & Συνεχής προστασία

 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2021

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Καρπούζι Θ.

Καρπούζι Υπ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Κολοκύθι Υπαίθρου

Μελιτζάνα Θ.

Μελιτζάνα Υπ.

Πεπόνι Θ.

Πεπόνι Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH05

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
 • Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 3 μέτρων και μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης μήκους 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Cidely Top και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν/ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Παρατηρήσεις

Το Cidely top, είναι συμβατό με τα ωφέλημα Orius laevigatus, Amblyseius Swirskii, Encarsia formosa, Eretmocerus mundus και Nesidiocoris tenuis που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκαστικό υγρό με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/στρ).

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα είναι συμβατό με προγράμματα IPM

Το Cidely top, είναι συμβατό με τα ωφέλημα Orius laevigatus, Amblyseius Swirskii, Encarsia formosa, Eretmocerus mundus και Nesidiocoris tenuis που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκαστικό υγρού με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/στρ).

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ωίδιο, οι εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν το δραστικό συστατικό cyflufenamid να μην ξεπερνούν το 1/3 των εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο των προγραμμάτων φυτοπροστασίας.

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • P305 + P351 + P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.