Hellas

Touchdown Premium 36 SL

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70424
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Δοχείο 5 λίτρα Δοχείο 10 λίτρα Δοχείο 20 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φωσφονογλυκινών
Μορφή: 
SL (Πυκνό Διάλυμα)

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων και υδροχαρών. Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο φυτό. Στο βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Το Τouchdown είναι το νέο αποτελεσματικό μη-εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεγάλο φάσμα καλλιεργειών που εξασφαλίζει στον επαγγελματία παραγωγό γρήγορη και αξιόπιστη ζιζανιοκτονία μέσω του προηγμένου συστήματος διαβρεκτών που διαθέτει (τεχνολογία System 4).

Τρόπος δράσης

 • Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων και υδροχαρών.
 • Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο φυτό.
 • Στο βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
15.12.2023

Ακαλλιέργητες Εκτάσεις

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αχλάδι

Βαμβάκι

Βερίκοκο

Γκρέιπ φρουτ

Ελιά

Κεράσι

Κίτρο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Αφήστε να περάσουν µετά τον ψεκασµό τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες για τα ετήσια ζιζάνια ή δεκατέσσερις (14) ηµέρες για τα πολυετή ζιζάνια πριν από την κατεργασία του εδάφους ή την επαναφύτευση.
 • Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
 • Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους για τις εφαρμογές από 500 – 750 κ.εκ. να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό/στρ. χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το ψεκασμένο έδαφος να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα μέρη (καρποί, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιεργειών και ιδιαίτερα των πυρηνοκάρπων.
- Δεν επιτρέπεται η βόσκηση ψεκασμένων ζιζανίων.
- Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
- Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός με χρήση χειροκίνητων ψεκαστήρων για τις εφαρμογές σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και αγρούς μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 (πρώην G) κατά HRAC.
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία του σκευάσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από τη ζέστη, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777