Hellas
Share page with AddThis

Axial 60 EC

Τελευταία ενημέρωση
25.02.2021

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70055
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυραζολίνες
clonquintocet-mexyl
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Το Axial 60 EC είναι ένα νέο εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι και το κριθάρι

Ο τρόπος δράσης του Axial Το Αxial 60 EC βασίζεται στη δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας δραστική ουσία, το pinoxaden, σε συνδυασμό με ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό formulation και εξασφαλίζει: αποτελεσματικό έλεγχο όλων των σημαντικών αγρωστωδών ζιζανίων, απαράμιλλη ασφάλεια για την καλλιέργεια, μεγάλη ευελιξία ως προς την ευκολία χρήσης και την εφαρμογή. O συνδυασμός του Αxial 60 EC με το κατάλληλο πλατυφυλλοκτόνο, προσφέρει στον παραγωγό πλήρη ζιζανιοκτονία προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του. Το ειδικό formulation του Axial 60EC, με ενσωματωμένο τον διαβρέκτη Eνισχύει την απόδοση του Axial 60 ΕC Aυξάνει τη γρήγορη απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά του Εμποδίζει την έκπλυση του ζιζανιοκτόνου από το φυτό Ενισχύει τη ζιζανιοκτονία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες

Μετά την εφαρμογή του Αxial 60 EC, τα ευαίσθητα ζιζάνια σταματoύν να αναπτύσσονται μέσα σε 48 ώρες από τον ψεκασμό, κιτρινίζουν μέσα σε 1 - 2 εβδομάδες και τελικά πεθαίνουν σε 3 - 5 εβδομάδες. Αποτελεσματικότητα Το AXIAL 60 EC καταπολεμά αποτελεσματικά όλα τα σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια, όπως: Αγριόβρωμη Αλεπονουρά Ήρα Φάλαρη Ευελιξία Το Αxial 60 EC έχει μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή Μεγάλο παράθυρο εφαρμογής Το Axial 60 EC μπορεί να εφαρμοσθεί από τα 3 φύλλα (BBCH 13 - 32) ως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία. Το μεγάλο παράθυρο εφαρμογής εξασφαλίζει στον παραγωγό πραγματική ευελιξία και την δυνατότητα ακόμη κι όταν αναγκαστεί να κάνει όψιμους ψεκασμούς Χωρίς περιορισμούς για την επόμενη καλλιέργεια Aυτό προσφέρει στον παραγωγό μεγάλη ευελιξία στο καλλιεργητικό πρόγραμμα Αντοχή στη βροχή Το Αxial 60 EC παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη βροχή. Πρακτικά, 1 ώρα μετά τη βροχή δεν ξεπλένεται.

Ασφάλεια για την καλλιέργεια. Το Axial 60 EC είναι εγκεκριμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σιτάρι και κριθάρι Αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των σημαντικών αγρωστωδών ζιζανίων, που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής Επιτέλους! Ένα ζιζανιοκτόνο για σιτάρι και κριθάρι Δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου πλατυφυλλοκτόνου για πλήρη ζιζανιοκτονία με ένα πέρασμα, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του παραγωγού Καλύτερος προγραμματισμός των καλλιεργητικών εργασιών λόγω μεγάλου παραθύρου εφαρμογής Ευκολία στη χρήση και ευελιξία στην εφαρμογή του

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.06.2027

Κριθάρι

Σίκαλη

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

 • SGH08

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο..

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
 • P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
 • P264: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 2 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό, να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή εφαρμογή μη εκλεκτικών προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και να γίνεται εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

 • Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης της Syngenta ή εάν απευθυνθείτε για θεραπεία.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό.
  P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P362+364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.

  Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777